Regulamin

Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych

– klauzula informacyjna –

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych),zwanego w dalszej części niniejszej klauzuli “RODO”, w związku z treścią art. 13 ww. rozporządzenia informuję, że Prywatna Praktyka Lekarska Michał Marciniak przetwarza Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług prawnych na wskazanych poniżej zasadach:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Marciniak z siedzibą we Wrocławiu. Dane kontaktowe administratora są następujące:

siedziba: ul. Strachowskiego 32, 52-210 Wrocław

tel. 731 731 335

adres e-mail: [email protected]

II. Przetwarzanie danych osobowych, odbywać się będzie jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i w celach statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO), a także w celu realizacji przez Administratora obowiązków wnikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie alkotherapy.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie– podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, osobom zatrudnionym przez klinikę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, a którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, innym podmiotom, co do których obowiązek przekazywania danych wynika z przepisów prawa, świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, hostingowe, informatyczne oraz nowych technologii, kontrolne, windykacyjne, dostarczające przesyłki kurierskie oraz pocztę.

V. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, w tym adres e-mail, informacje przekazane radcy prawnemu niezbędne do świadczenia pomocy prawnej. Przy wypełnieniu formularza kontaktowego podają Państwo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, opis stanu faktycznego.

VI. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy o świadczenie usług prawnych. Przechowywane mogą być jednak do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług lub do momentu wygaśnięcia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeżeli umowa o świadczenie usług prawnych nie zostanie zawarta, a dane osobowe zostały przez Państwa podane w korespondencji e-mailowej lub przez formularz kontaktowy, dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

VII. Mają Państwo prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)prostowania (poprawienia) swoich danych,

c)usunięcia danych

d)ograniczenia przetwarzania danych,

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych,

g)wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawę przetwarzania stanowi wyrażenie zgody).

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, co do przetwarzania Państwa danych osobowych można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Kliniki bądź elektronicznie na adres: [email protected]

VIII. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jest jednak koniecznym warunkiem zawarcia oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy.

IX. Administrator informuj, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane nie będą profilowane.